Vil·la Joana

La casa a l’infinit

A Villa Joana, unes poques però meditades operacions canvien completament la configuració convencional de la vivenda existent i del seu entorn immediat.

Un gran pòrtic de formigó vist amb voladius cap a les dues bandes defineix la nova façana de la casa, que canvia la seva imatge tradicional per una amb uns grans finestrals abocats al paisatge del camp de Tarragona, visió només interrompuda per la làmina d’aigua de la nova piscina. A l’accés, l’existent successió de parterres es substitueix per unes línies rectes i contundents de formigó armat que acullen les rampes per salvar els desnivells existents. Els murs de formigó s’estenen fins al contacte amb la vorera existent.

L’accidentada topografia de la zona permet dotar la casa de caràcter propi i distintiu i a la vegada permet als usuaris gaudir de les vistes llunyanes del paisatge reusenc.